zgoda na przetważanie danych osobowych RODO

Data: 2018-08-23

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO

 

1. Ja niżej podpisany/a .................................................................. (PESEL …........................................)

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKS „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. Ząbkowska 2, KRS nr 0000036783, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy

 

w celu realizacji umowy przewozu osób (bilet imienny).

 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

 

3. Oświadczam, że zostałem (-łam) poinformowany/a w sposób zrozumiały, iż:

 

 1. Administratorem moich danych osobowych jest PKS „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A., zwany dalej Administratorem;

 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych:

 

 • Imię i Nazwisko

 • Adres zamieszkania

 • Szkoła

 • Dok. osobisty (nr identyfikatora/nr dowodu osobistego)

 

 

 

 1. Inspektor danych osobowych – kontakt: pks.sokolow@gmail.com

 2. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy na przewóz osób i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 RODO)

 4. Mam prawo do:

 

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 2. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od chwili zakończenia umowy ze względu na obowiązek prawny i podatkowy Administratora.

 

 

 

data i czytelny podpis składającego oświadczenie